Devices – Emil Salto

Devices – Emil Salto

Rummet [format]
Vernissage 12 maj, kl 17-20
Utställningen pågår 13 maj – 18 juni 2017

.

Hur förstår vi världen? Detta är ett återkommande filosofiskt tema som är centralt i konsten. Det är också på flera sätt hjärtat i den danska konstnären Emil Saltos arbeten.

I utställningen DEVICES utvidgar Salto sin pågående undersökning av förhållandet mellan tid, materia och perception. Mer precist utforskar han möjligheten att få tillträde till ett perspektiv med högre dimensioner genom 2D- och 3D-objekt; enheter som överskrider det som kan ses och uppfattas.

Utställningen tar utgångspunkt i olika medier som kretsar kring specifika geometriska former: kuben och cirkeln: hyperkuben och hilbertkurvan.

Saltos släktskap med minimalismen är tydlig i hans strama estetik. Kuben kan därmed ses som det naturliga valet, då den är arketypen av det minimalistiska och påminner om fenomenologiska frågeställningar av Robert Morris (född 1931) och matematiska tankar av Donald Judd (1928–1994). Som minimalist är Salto också intresserad av objektens närvaro. Men istället för ren närvaro undersöker han de geometriska formernas esoteriska egenskaper.

I denna materialfokuserade forskning inspireras Salto av tankar från den brittiska matematikern och sci-fi-författaren Charles Howard Hinton (1853–1907) samt Rudolf Steiner (1861–1925), som hävdade att vi kan visualisera en fjärde dimension genom intensivt arbete med geometriska former. Salto utforskar möjligheterna och hans enheter (devices) kan ses som experiment på hur undersökningarna kan ge oss en direkt och mer intuitiv uppfattning av världen.

Charles Howard Hinton föreslog att vi kan föreställa oss den fjärde dimensionen genom att förkasta våra synsätt och istället engagera oss opartiskt i världen. Det gällde också föremål i världen – genom att inte ta hänsyn till orientering, så som upp och ner, vänster eller höger. Genom att acceptera de många möjliga positionerna gentemot ett objekt kan vi uppfatta det i alla dess fraktala verkligheter. Baserat på denna hypotes har Salto arbetat i mörkrummet för att skapa en serie med fotogram som heter Unfolded Hyper-Cubes, vilken nu hänger på galleriets väggar. På golvet kompletteras 2D-fotogrammen med handgjorda 3D-enheter av stål, var och en i form av en kvadrant, d.v.s. en fjärdedel av en cirkel eller en sfär. Den sfär som varje kvadrant hänvisar till är inskriven i en kub. I samma stund som vi ser grundformen återkomma, samverkar vår kropp med kompositionen framför oss.

På samma sätt som kuben är en kvadrat med en högre ordning, är hyperkuben en kub av en högre ordning. Den fjärde dimensionella ordningen är Tesseract – som tentativt utvecklas i Saltos fotogram. Utvecklingen styrs grovt sätt av hilbert-kurvan; en spacefiller, som står i förhållande till fyrkanten och – på ett tredimentionellt plan till kuben – och återigen genom mentala språng till hyperkuben.

När vi rör oss runt i galleriet intar vi konstnärens position. Vi blir mellanhänder och deltagare i Saltos experiment. De 2D-undersökningar av ljus och mörker som upplevs i mörkrummet, omarbetas av oss på en 3D-skala när de översätts till de skulpturala formerna framför oss. Vi intar samma undersökande rum när vi konfronteras med stålkvadranternas täta materia. Vi uppfattar materialiteten genom ljuset och nyanserna på ytorna samt skuggornas lutning av föremål som nu har förvandlats till tankar av begrundan.

Att betrakta Saltos DEVICES är att bevittna hur världen avslöjar sig för oss. Den spårar de flyktiga gränserna mellan ljus och mörker, mellan det transparenta och det oklara. För att verkligen uppleva Saltos arbete måste du vara i rummet med dem, låna dig själv för att blanda ljus och skugga, till den empiriska erfarenhets minimalism – och till tiden.

Vid första anblick kan enheterna ses som prosaiska, men det är just genom deras neutrala närvaro som former av materian utmanar våra mentala begränsningar.

De oändliga komplexiteterna i Saltos utställning DEVICES utvecklas från minimalistiska uppfattningar om närvaro och översätter de utställda objekten till en intrikat kosmologi.

Även om det inte går att fysiskt få tillgång till den fjärde dimensionen, kan den utvidgade övertygelsen i Saltos verk hjälpa oss att ta ett tankesprång för att se igenom det som upplevs bortom den medvetna uppfattningen – vilket gör att våra neuroner sträcker sig till de yttersta i vårt sinne. För vissa kan det till och med tyckas möjligt att bryta ner barriären mellan vår fysiska existens i 3D och det kosmologiskt oändliga. För att förstå världen är man inte begränsad till enbart rationalitet, utan snarare av att känna storheten av att finnas till.

.

Emil Salto (f. 1968) bor och arbetar i Köpenhamn. Han har en magisterexamen från den Konglige Danske Kunstakademi i Köpenhamn, från vilken han tog examen år 2000. Han har utställt både i Danmark och utomlands, bl.a. i separatutställningar på SECCA, USA (2015), MELK i Oslo, NO (2012) och Randers Kunstmuseum, DK (2008). Han har också genomfört utsmyckningsuppdrag exteriört och interiört, nyligen vid Helios Teater i Faaborg, DK (2016) och Niels Bohrbyggnaden – Naturvetenskapliga fakulteten vid Köpenhamns universitet, DK (2017).

.

Utställningen genomförs med stöd av Fondet for Dansk-Svensk samarbejde, Statens Kunstfond och Statens værksteder for kunst.